תכנית מתאר כוללנית היא תכנית פיסית, הקובעת את מדיניות התכנון ואת כיווני הפיתוח של העיר לשנים הבאות.

המטרה המרכזית של תכנית מתאר כוללנית היא לייעד שטחים עבטר כלל השימושים העתידיים הנדרשים כגון מגורים, תעסוקה, מסחר, תשתיות, תנועה, נוף, קיימות ועוד.
התכנית קובעת לגביהם הוראות כלליותף המנחות את התכנון המפורט. מתוקף תכנית כוללנית לא ניתן להוציא היתרי בניה.

התכנית של עפולה תעסוק בסוגיות חשובות ומשמעותיות לעיר ולתושביה כגון: זהותה ואופייה של העיר מול מגמות הפיתוח וההתחדשות של הערים והישובים בסביבתה, היקפי האוכלוסייה צפויים והיקפי המגורים נדרשים, מערך התנועה והכבישים בעיר, מערך השטחים הפתוחים, מבני הציבור המשרתים את קבוצות האוכלוסייה השונות, מערך התשתיות העירוני, נושאים סביבתיים ועוד.

מי מכין את התכנית? 

מינהל התכנון במשרד האוצר יזם את הכנת תכנית המתאר ומקדם את התכנית בשיתוף עם עיריית עפולה. התכנית נערכת על ידי צוות רחב של מתכננים ויועצים רב תחומי בראשות משרד 'מנעד'. תהליך הכנת התכנית מלווה בוועדת היגוי רחבה לה שותפים נציגי משרדי ממשלה שונים, גופים ציבוריים ורשויות מקומיות גובלות ועוד.

שיתוף הציבור בהכנת התכנית 

תהליך הכנת התכנית מלווה בתהליך שיתוף ציבור. כחלק מהתהליך ייערכו מפגשים עם הציבור הרחב. במפגשים יוצגו תוצרי תכנון מרכזיים למשוב ולהיוועצות. מי שרוצה ללמוד עוד ולקבל מידע נוסף על תהליך התכנון ותוצריו יוכל למצוא בדף זה מידע תכנוני והסברים נוספים ו/או לפנות לכתובת:

 https://goo.gl/forms/O6cRiYswFYUsN7Qi1 

 הקישו כאן לצפייה במצגת שהוקרנה במפגש שיתוף הציבור בתאריך 28.01.2018 

שלבים בהכנת התכנית 

מהלך קידום התכנית מתחלק לשני שלבים מרכזיים: שלב הכנת התכנית ושלב אישור התכנית.

שלב הכנת התכנית מורכב מארבעה שלבים מרכזיים:

  1. לימוד מצב קיים. כולל ניתוח הזדמנויות ואתגרים מרכזיים. בשלב הראשון לומד צוות התכנון את המצב הקיים בעפולה בכל הנושאים הרלוונטיים: תחבורה, מגורים, סביבה, חברה, כלכלה, תיירות, מסחר, מבני הציבור ועוד. בתום שלב זה נגזרות הסוגיות המרכזיות שהתכנית צריכה לטפל בהן.
  2. גיבוש חזון. בשלב השני מגבשים יחד את החזון לעיר. צוות התכנון בשיתוף תושבים מגבשים תמונת עתיד – כיצד תראה עפולה בעתיד? בשלב זה נקבעות גם מטרות התכנית ויעדיה.
  3. פיתוח חלופות. בשלב השלישי מפתח צוות התכנון חלופות, כלומר דרכים שונות להשגת החזון והמטרות שנקבעו. מתוך החלופות נבנית חלופה נבחרת להמשך פיתוח.
  4. פיתוח חלופה נבחרת. בשלב הרביעי יתכנס צוות התכנון ויכין טיוטה של תשריט תכנית המתאר.

גיבוש מסמכי תכנית המתאר והגשהתם למוסדות התכנון. בשלב החמישי, לאחר שמגבשים את כל המסמכים הסופיים מגישים את התכנית למוסדות התכנון - לועדה המקומית ולועדה המחוזית מתוך כוונה להפקיד את התכנית. בעת הפקדת התכנית התכנית מוצגת לציבור הרחב לפרק זמן מוגדר וניתן להגיש התנגדויות בהתאם להגדרות החוק (חוק התכנון והבנייה). עם אישור התכנית היא מקבלת תוקף של חוק מחייב.