מילון כולל פרשנות חופשית של המונחים, ההגדרות המדויקות מופיעות בחוק התכנון והבניה.

תכנית מתאר כוללנית:

תכנית מתאר כוללנית מנחה את כיווני הפיתוח של יישוב וחלה על כל שטח היישוב, תחום שמכונה גם "קו כחול". התכנית מגדירה את חלוקת השטח לייעודי קרקע עיקריים (מגורים, מסחר, שטחי ציבור, שטחים פתוחים, דרכים ועוד) והוראות לגבי שימושים מותרים האפשריים בכל אחד מייעודי הקרקע השונים. בכדי לשנות תכנית שאושרה יש צורך ביצירת תכנית חדשה המבטלת, משנה או מעדכנת את התכנית המאושרת. על בסיס תכנית מתאר כוללנית מקדמים תכניות מפורטות כמפורט בהמשך.

ייעודי קרקע:

הגדרת סוג הפעילות שיתקיים בשטח מסוים, למשל: "מגורים", "תעסוקה", "בניינים ומוסדות ציבור", ועוד. ייעוד הקרקע מסומן בתשריט התכנית ומוגדר בהוראות התכנית.

שימושים מותרים:

הפעילויות המותרות בייעוד קרקע מסוים שנקבע בתכנית. השימושים מפרטים את ההגדרה הכללית של ייעוד הקרקע. לדוגמא: באזור המוגדר ביעוד "מגורים", מותרים בנוסף גם דרכים, שטחים פתוחים ועוד.

תכנית מפורטת:

תכנית המפרטת את תכנית המתאר המקומית הכוללנית. במקרים רבים לקרוא לתכנית מפורטת " תב"ע " – תכנית בנין עיר. התכנית קובעת את גבולות המגרשים ואת ייעודי הקרקע של כל אחד מהמגרשים הנכללים בה. בנוסף, קובעת התכנית את קווי הבניין, מספר הקומות המותר, גובה המבנים ושטחי הבנייה המותרים. תכנית מפורטת מהווה את הבסיס לקבלת היתר בנייה.

תשריט התכנית:

תשריט התכנית הוא מפה המציגה את שטח התכנית. בתשריט מסומנים יעודי הקרקע על ידי צבעים שונים והוראות כתובות נוספות של התכנית מסומנות בדרך כלל על ידי סמלים. התשריט מאפשר להבין כיצד הוראות התכנית הכתובות חלות במרחב גיאוגרפי נתון.

הוראות התכנית:

הוראות התכנית (מכונות גם "תקנון") הן המלל הכתוב הקובע מה מותר ומה אסור לבנות על הקרקע הכלולה בתכנית, כיצד לבנות ולאיזה מטרות. הוראות התכנית מנוסחות כמסמך משפטי.

וועדה מקומית לתכנון ובנייה:

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מנוהלת ע"י עיריית עפולה והיא מוסד התכנון המוסמך לדון בתכנית המתאר הכוללנית ולהמליץ על הפקדתה לועדה המחוזית.

ועדה מחוזית לתכנון ובנייה:

הוועדה המחוזית מורכבת מנציגי משרדי ממשלה, ראשי רשויות מקומיות, נציגי ציבור וגופים אחרים. הועדה המחוזית של מחוז צפון היא האחראית על עפולה וסביבתה. ועדה זו היא המוסמכת לאשר את תכנית המתאר הכוללנית המקומית.