כל פנייה לקבלת שירות רווחה מתבצעת עפ"י חוק ותקנות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

לבד מעבודתם של העובדים הסוציאליים, פועלים באגף הרווחה עובדי מזכירות, מינהל וזכאות שמסייעים.

תפקידי עובדי מינהל וזכאות:

  • חישוב לפונים על כללי הזכאות ונוהלי הפנייה ומתן עזרה והדרכה
  • חישוב הזכאות בסוגי העזרה המגיעים לפונה ומימוש זכויותיו.
  • תיק בדיקת הכנסות הפונה ומצבו הרפואי ע"י איסוף מידע משירותים אחרים כגון: ביטוח לאומי, שירות התעסוקה וכו'.
  • העובד מחשב וקובע את הסכומים והשיעורים להם זכאי הפונה, בהתאם להוראות משרד הרווחה ומעביר את מסקנותיו לאישור העובדים הסוציאליים והנהלת האגף.
  • העובד מיישם את ההחלטה ע"י מתן תשובה לפונה,
  • מדווח למערכת המיכון (כאשר התשובה חיובית), או מכין הוראת תשלום לביצוע הרשות,
  • מפנה את תשומת לב העו"ס לבעיות הדורשות טיפול המתגלות בעת מגעיו עם הפונה.

בעלי תפקידים

דליה כהן
עובדת מנהל וזכאות
הילה לוי
עובדת מינהל וזכאות
04-6520456