חברי הוועדה

    

יו"ר וועדת מכרזים – עו"ד מוטי אלוש

נגה שרון - חברת וועדה

שלמה מליחי – חבר וועדה

איתי כהן – חבר וועדה

חביב פרץ – חבר וועדה

 צורי כהן – חבר וועדה

לקבל מידע נוסף ולבקשות להבהרות והגשת ערר ניתן לפנות למזכירת וועדת מכרזים - גב׳ זהבה עובדיה zhava@afula.muni.il

פרוטוקולים של הוועדה