חברי הוועדה:

שלמה מליחי - סיעת עוצמה

ישראל קנטור - מהנדס העיר

סדר היום של ישיבות הוועדה

פרוטוקולים של הוועדה