חברי הוועדה

שלום שלמה, מנכ"ל העירייה , יו"ר הוועדה

יצחק שריקי, גזבר העירייה, חבר וועדה

איתי קידר, יועמ"ש העירייה, חבר וועדה