1
הסבר כללי אודות ספר הספקים והקבלנים בעיריית עפולה​​​​​​​
2
תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים
3
פירוט הנושאים

הודעה על הקמת ספר ספקים וקבלנים בעיריית עפולה

 1. עיריית עפולה (להלן: "העירייה"), מזמינה בזאת ספקים וקבלנים להירשם רשימת מאגר הספקים והקבלנים (להלן: "ספר הספקים והקבלנים").
 2. הרישומים בספר הספקים והקבלנים יהיה אך ורק על פי ובכפוף לתנאים המפורטים במסמך זה, ובהתאם לחוקים, תקנות ונהלים לסוגיהם החלים על העירייה ו/או על ספקי העבודות ו/או הטובין ו/או השירותים הנדרשים במסמך זה.
 3. אין בהגשת בקשה ו/או ברישום ספקים בספר העירייה כדי לחייבה להזמין עבודות, ו/או שירותים ו/או טובין בתחומים המפורטים בה או בכלל. 
 4. בכפוף להוראות הדין, לעירייה שמורה הזכות לפרסם מכרז פומבי בתחומי העבודות, השירותים או הטובין המפורטים בהזמנה זו לצורך כל התקשרות שתמצא לנכון.
 5. לעירייה ולנציגיה שמורה הזכות לפנות בהזמנה להציע הצעות מחיר לכל ספק הרשום בספר הספקים והקבלנים, לצורך בחינת התקשרות בתחומי עיסוקו ו/או משלח ידו, בכל היקף כספי הפטור ממכרז פומבי.
 6. קבלן או ספק שלא יעמוד בתנאים להגשת הבקשה, ו/או בקשתו לא תכלול את כל הפרטים, הנספחים ו/או המסמכים הנדרשים - בקשתו תיפסל.

בקשה להירשם בספר ספקים

 1.  על הספק למלא את כל הפרטים בטפסים ובנספחים המצורפים ויחתום עליהם כנדרש.
 2. יסמן על גבי הרשימה שבמסמכי הבקשה רק את הנושאים שלפי הביאור שלצדם הם נכללים בתחום עיסוקו ובהתייחס להם הוא עומד בתנאי הסף הרלוונטיים.
 3. על המבקש להיות עוסק מורשה לצרכי מע"מ.
 4. על המבקש להציג ניסיון מוכח של שנתיים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות בביצוע עבודות או בהספקת טובין או שירותים בנושאים הרלוונטיים.
 5. קבלן המבקש להירשם בספר הספקים והקבלנים, והעוסק בעבודות הנדסה בנאיות, עליו להיות רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לרשימת הנושאים המופיעים בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988.
 6. קבלן ו/או ספק המבקש להירשם בספר הספקים והקבלנים, עליו לעמוד בתנאים הקבועים בסעיף 2 (ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
 7. על המבקש להתחייב לעמוד בדרישות כל דין, לרבות עפ"י הוראות חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ולמלא אחר הוראות דיני העבודה והתנאים לעסקה עם גוף ציבורי.
 8. חל איסור על המבקש להיות במצב לפיו התקשרות של העירייה עמו נגועה/תיצור ניגוד עניינים, והוא יידרש לחתום על הצהרה בדבר "העדר ניגוד עניינים".
 9. מובהר כי מבקש שלא יתקיימו בו או בבקשה התנאים הנ"ל - בקשתו לא תובא לדיון בפני הוועדה ו/או תיפסל לדיון על ידה.
 10. את מסמכי הבקשה ורשימת הנושאים ניתן לקבל בהמשך לטופס זה.

הוראות כלליות

 1. הרשימה תעודכן מדי  שנה  ב-1 לינואר לאותה שנה.
 2. העירייה תהיה רשאית להאריך תוקפו של ספר הספקים והקבלנים.
 3. העירייה תהיה רשאית להוסיף ולגרוע ספקים/קבלנים מהרשימה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. בתחילת חודש נובמבר- דצמבר בכל שנה תפורסם בעיתונות המקומית והכללית האפשרות להצטרף לרשימת הספקים – קבלנים ולוחות זמנים להגשת הטפסים.
 5. כל פניה מטעם העירייה לקבלת הצעות תהיה בהתאם להוראות הדין והנהלים, ותופנה רק לספקים/קבלנים שימצאו מתאימים להיכלל בספר הספקים והקבלנים.
 6. אין ברשימת תנאי הסף ו/או התנאים האחרים המפורטים להלן כדי לגרוע מזכות העירייה לשנות ו/או להוסיף תנאי סף ו/או תנאים אחרים ו/או דרישות – הכל לפי שיקול דעתה.
 7. אין במסמך זה כדי לגרוע לזכותה של העירייה ו/או להגבילה מביצוע כל מהלך ו/או פעולה שאינם מפורטים במסמך. העירייה תהיה רשאית לנקוט בכל פעולה ובין היתר לדרוש כל מסמך ו/או הוכחה כדי לקבל פרטים נוספים ו/או וכדי להבטיח את נכונות הפרטים שנמסרו.
 8. אין במסמך זה כדי לגרוע מזכות העירייה לדרוש מכל מציע תנאים ו/או ערבויות ו/או ערבויות בנקאיות להבטחת ההתקשרות עמו ו/או להציג כל תנאים מוקדמים שהם – הכל לפי שיקול דעתה, וכפי שתמצא לנכון.
 9. לבירורים בכל הקשור להודעה זו, יש לפנות בכתב בלבד אל רכזת מחלקת רכש, הגב' מיכל סולטן, בפקס: 04-6484252 או בדו"אל:  michals@afula.muni.il

תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים

 

 

שם מלא

שם מלא

 

 

 

אני הח"מ, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלקמן:

 

1.     הנני נותן תצהיר זה בשמי ו/או בשם העוסק/חברה/תאגיד (להלן: "המבקש") שהוא הגוף המבקש להירשם בספר הספקים/קבלנים של עיריית עפולה. [ככל שהמבקש הינו תאגיד] - אני מכהן בתאגיד בתפקיד עליו הצהרתי והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המבקש.

 

2.     הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה, המבקש אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש סביר לניגוד עניינים בכל הקשור להתקשרות עם עיריית עפולה, לרבות לא במישור האישי ו/או בהתייחס לתפקידים אותם הוא ממלא.

 

3.     ככל שתתקבל בקשת המבקש, מתחייב המבקש להודיע לעיריה באופן מיידי על כל סיבה שבגללה הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור להתקשרות המבקש עם העירייה.

 

4.      זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 

 

 

 

 

פירוט הנושאים: (חובה) שדה חובה

פרט כאן במידה והנושא אינו ברשימה הנל

אנא סמן (חובה) שדה חובה

Browser not supported