תפקידה של הלשכה המפטית להבטיח עי העירייה תפעל אך ורק במסגרת הסמכויות המוקנות לה בדין וכי פעולותיה תתבצענה בהתאם לחוקים ולתקנות החלים עליה ובהתאם לכללי המנהל התקין.

הלשכה המשפטית מעניקה ייעוץ משפטי למועצת העירייה ולוועדותיה, לראש העיר ולסגניו, לחברי מועצת העירייה ולעובדי העירייה, בכל עניין הדרוש למילוי תפקיד העירייה, לרבות תפקידיה כועדה מקומית לתכנון ובניה.

הלשכה המשפטית עורכת את מכרזי וחוזי העירייה, תוך התאמתם לשרישות הדין ולצרכי העירייה.

הלשכה המשפטית מייצגת את העירייה בסכסוכים המשפטיים אליהם נקלעת העירייה בתביעות מול ספקים, קבלנים, נותני שירותים, תושבים, משרדי ממשלה, בעלי נכסים העיר, חייבים, וכל אדם או גוף אחר. תביעות הנידונות במערכות השונות - בתי המשפט האזרחיים (השלום, מחוזי ועליון), בתי המשפט המינהליים, בג״צ, בתי הדין לעבודה, ועדת ערר, בית הדין למשמעת, בוררויות, והליכי גישור.

כמו כן, פועלת הלשכה התביעה העירונית העוסקת באכיפת דיני התכנון ובניה, דיני רישוי העבקים, חוקים סביבתיים וחוקים נוספים בעלי אופי מוניציפאלי, אשר בתחום סמכותה של העירייה, המסדירים את איכות חיי התושבים ברחבי העיר, מכוח סמכות המוענקת על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

כמו כן, מוסמכת התביעה העירונית לדון בבקשות לביטול הודעות תשלום קנס (חניה/חוקי עזר אחרים)
בקשות לביטול - יש להגיש למחלקת הפיקוח העירוני, בהתאם להוראות המפורטות בהודעת הקנס.

קבלת קהל:
בתיאום טלפוני מראש בלבד
בכתובת: יהושע חנקין 47, בניין העירייה
מענה טלפוני בימי א׳-ה׳ בין השעות 8:30 – 15:00

בעלי תפקידים:

עו"ד איתי קידר
היועץ המשפטי לעירייה ולועדה המקומית לתכנון ובניה, הממונה על התביעה
04-6520384
עו"ד אורלי חקוקי
מנהלת תחום בכירה תביעה עירונית, ממונה על העמדת מידע לציבור לפי חוק חופש המידע
04-6520384/6
עו"ד אהוד פאי
תובע עירוני לוועדה לתכנון ובנייה
04-6520384
חלי בן עמי
מזכירת הלשכה המשפטית
04-6520384
מוריה וייס
מזכירת הלשכה המשפטית
04-6520384